Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Carlsborgs Segelsällskap, CSS.

Klubben bildades den 21 mars 1909 och har sin hemort i Karlsborgs kommun

Klubbens organisationsnummer är 866600-0792

Stadgarna reviderade
1978-02-16 och 1978-05-11, 1987-11-16 och 1988-03-21, 1999-11-08, 2001-11-12 och 2003-11-19

§ 1 Ändamål

CSS är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja segelsporten, enligt idrottens verksamhetsidé, och övrigt båtliv. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen
som beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av
alla som ansluter sig till klubbens ändamål.

2.2 Medlemskategorier
1. Enskilda seniormedlemmar fr o m det år man fyller 21 år
2. Enskilda juniormedlemmar t o m det år man fyller 20 år
3. Familjemedlemskap (Familjemedlemmar med samma bostadsadress)
4.
Hedersmedlemmar (före 2016)(Befriade från föreningsarbete o samtliga årsavgifter)
5. Ständiga medlemmar (före 1997). (Debiteras ingen medlemsavgift men betalar övriga avgifter
och utför föreningsarbete

2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

2.4 Skyldigheter
Medlem som antagits har genom
sin inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem som
utnyttjar klubbanläggningen skall, intill det år medlemmen fyller 75 år, utföra av styrelsen föreslaget föreningsarbete. Medlem kan ansöka hos styrelsen om befrielse från föreningsarbete av hälsoskäl.
Medlem med båt skall vara ansvarsförsäkrad.

 

2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur CSS skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Styrelsen beslutar om eventuellt obetalda avgifter skall krävas.

2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem

 • Trots påminnelser inte betalat fakturerade avgifter

 • Inte fullgjort stadgade skyldigheter

 • Motverkat klubbens syften

 • Skadat klubbens anseende

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet vid stadgeenligt möte.

§ 3 Tillhörighet

CSS skall vara medlem i Svenska Seglarförbundet och därigenom anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet
CSS skall vara medlem i Vätterns Seglarförbund
CSS kan tillhöra organisationer som gagnar dess verksamhet

CSS är skyldigt att följa Svenska Seglarförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga bestämmelser fattade av överordnad idrottsorganisation. På begäran av SSF och RF är CSS skyldigt att ställa sina handlingar till förfogande samt lämna till dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 Beslutande instanser

Beslutande instanser är årsmöte, höstmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten, utom i frågor som uttryckligen är förbehållna föreningsmöten. Se § 9.

§ 5 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§ 6 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte,

§ 7 Betalning

Avgifterna skall betalas senast på förfallodagen.
Om avgifterna inte inkommit i tid kan påminnelseavgift läggas till det ursprungliga beloppet

§ 8 Föreningsmöten

8.1 Antal möten
Förutom årsmöte och
höstmöte kan extra föreningsmöte hållas under verksamhetsåret.
Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

8.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda 14 dagar före mötet.
Kallelse sker via
e-post eller, till den som meddelar önskemål om detta, via post

8.3 Förslag till ärenden att behandlas av föreningsmöte
Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte
(motion) skall senast fem veckor före mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen.

8.4 Årsmöte
Årsmötet hålls årligen före utgången av
mars månad
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 5. Fastställande av föredragningslista

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 9. Fastställande av medlemsavgifter

 10. Fastställande av verksamhetsplan med kappseglingsprogram, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 12. Val av funktionärer för innevarande år

 13. Ev övriga frågor som anmälts under p 5

8.5 Höstmöte
Höstmöte hålls under november månad.
Vid höstmötet skall följande
ärenden behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 5. Fastställande av föredragningslista

 6. Styrelsens orientering om ekonomi o aktiviteter

 7. Propositioner och motioner

 8. Förslag till budget och avgifter för kommande år

 9. Förslag till seglingsdagar och beslut om datum för sanktionerade seglingar för kommande år

 10. Prisutdelning för det gångna säsongen

8.6 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. En röst per medlem. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
Beslut får endast fatts i ärenden som framgår av kallelsen.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs av dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten omröstning.
Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet.
Vid omröstning som avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 9 Styrelse och förvaltning

9.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och fyra övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och kassör samt två ordinarie ledamöter väljs jämna år. Sekreterare och övriga ledamöter udda år. En ledamot skall vara seglings
kommitténs ordförande, en ledamot skall vara juniorkommitténs ordförande, en ledamot skall vara ordförande för drift- och underhållsorganisationen och en ledamot skall vara vice ordförande.

9.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i protokollet. Det åligger styrelse att

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte

 • Fördela arbetsuppgifter inom styrelsen, till övriga funktionärer, kommittéer samt ev anställd personal
  Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren

 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa

 • Förvalta klubbens egendom och medel

 • Besluta om firmatecknare

 • Besluta om antagning av ny medlem

 • På föreningsmöten redogöra för beslut fattade av styrelsen

 • Representera klubben

 • Avtacka avgående styrelseledamot med blommor (motsvarande)

 • På lämpligt sätt uppvakta jubilerande systerklubbar och intressenter i de fall det bygger goodwill och gynnar föreningen

 • Kondolera vid styrelseledamots bortgång

 • Hedra under året avlidna medlemmar med en tyst minut på årsmötet

§ 10 Revisorer
Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år
och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år.
Revisorerna skall vara en stödjande resurs när större ekonomiska frågor behandlas.
Revisorerna skall löpande granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse.

§ 11 Valberedning
Valberedning bestående av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, och
en suppleant väljes av årsmötet för en tid av ett år. Valberedningens uppgift är att

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta

 • Ta emot nomineringar från klubbens medlemmar

 • Själva aktivt söka kandidater

 • Vid föredragning på årsmötet presentera kandidaterna

§ 12 Hamn- och uppställningsytor
För förhållandena vid klubbens hamn och uppställningsytor utarbetas särskilda bestämmelser. Dessa fastställs på föreningsmöte.

§13 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelse till föreningsmöte. För att ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

Uppdaterad: 04 APR 2017 17:22 Skribent: Rickard Eriksson

Väderstation vid CSS Klubbstuga 

 

 

 

 Kappseglings-regelspel

 Bildresultat för regelspiel finckh

 

 

 

 

Banner 

 

Postadress:
Carlsborgs Segelsällskap - Segling
Box 401
54618 Karlsborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info