Höstmöte i klubbhuset torsdagen den 10 november kl 18:30

Välkomna till CSS höstmöte.

Plats: Klubbhuset

Tid 18:30

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens orientering om ekonomi och aktiviteter.
7. Propositioner och motioner.
8. Fastställande av budget och avgifter för kommande år.
9. Förslag till verksamhetsplan och seglingsprogram för nästkommande år.
10. Prisutdelning för den gångna säsongen.
11. Mötets avslutande.