OBS! HÖSTMÖTE 11/11 UPPSKJUTET TILL ANNAT DATUM pga nya rekommendationer

HÖSTMÖTET UPPSKJUTET ! DATUM MEDDELAS SNARAST EFTER DEN 20/11

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Prisutdelning för den gångna säsongen.
 7. Styrelsens orientering om ekonomi och aktiviteter.
 8. Propositioner och motioner.
 9. Fastställande av budget och avgifter för kommande år.
 10. Förslag till verksamhetsplan och seglingsprogram för nästkommande år.
 • Mötets avslutande.

Varmt välkomna

/styrelsen