Kallelse till Årsmöte CSS 24/3 kl 18:30 Klubbhuset

Hej.

Härmed kallas CSS medlemmar till årsmöte torsdagen den 24 mars kl 18:30 i klubbhuset.

Dagordning för Årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
 5. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 6. Fastställande av Övriga frågor?
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av verksamhetsplan,kappseglingar.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Motion är inlämnad, rekommendation avslagen då denna redan tidigare inkommit och behandlas av Seglingskommittén som kommer att lämna
  2. Förslag till stadgeändring, 2:a omröstningen
 12. Val av funktionärer för innevarande år. 1 april – 31 mars. Avtackning av funktionärer.
 13. Styrelsen informerar. Vinteruppställningsplatser för båtar. Framtidstankar CSS.
 14. Övriga frågor som anmälts under punkt 6.
 15. Mötets avslutande.

Dagordningen samt övriga dokument finns här i BAS

Bara dagordningen finns också här.

Välkomna Styrelsen.