Höstmöte Torsdagen den 16/11 kl 1830

Välkomna till CSS höstmöte.

Plats: Klubbhuset

Tid 18:30

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens orientering om ekonomi och aktiviteter.

7. Propositioner och motioner.

8. Fastställande av budget och avgifter för kommande år.

9. Förslag till verksamhetsplan och seglingsprogram för nästkommande år.

10. Prisutdelning för den gångna säsongen.

11. Mötets avslutande.

Genomgång av några olika förslag för arvodering av styrelsen och vissa andra poster i föreningen.

Övriga dokument finns i BAS

När det gäller utlottpriserna måste någon/några i besättningen vara närvarande, annars dras nya vinnare.

Skulle någon av de intjänade lotterna falla ut och rorsman/teamet vinner dragningen så förbrukas samtliga intjänade lotterna för rorsman/teamet i den aktuella dragningen.

Styrelsen / Rikard