ÅRSMÖTE CSS 21 mars

Årsmöte i klubbhuset 18:00.

Dagordning publiseras senare

Utdrag ur stadgarna

8.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda 14 dagar före
mötet.
Kallelse sker via e-post eller, till den som meddelar önskemål om detta, via post

8.3 Förslag till ärenden att behandlas av föreningsmöte
Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte (motion) skall senast fem veckor
före mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen.

8.4 Årsmöte
Årsmötet hålls årligen före utgången av mars månad
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan med seglingsdagar för innevarande verksamhetsår
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11. Val av funktionärer för innevarande år
12. Ev övriga frågor som anmälts under p 5